Polityka prywatności

 

Ochrona prywatności, dane osobowe i wiadomości od Sprzedwacy

 

        Dane firmy: JWB Sp. z o. o. ul. Sucha 1A/36A, 30-601 Kraków, NIP: 6762486317

 

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu „Polityka prywatności".
 2. Klient dokonujący zakupu może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

   

  • 1

  Zasady ogólne

  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

   

  • 2

  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych wraz z informacją o wymogu podania danych osobowych

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich danych osobowych z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 poniżej.
  2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, podaje przy składaniu zamówienia wymagane

  do jego złożenia dane osobowe:

  swoje, tj.:

  1. a) imię,
  2. b) nazwisko,
  3. c) adres: ulica, nr domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto,
  4. d) adres e-mail,
  5. e) telefon kontaktowy,
  6. f) w przypadku dokonania opłaty Przelewem bankowym - potwierdzenie dokonania przelewu,

   oraz

  załącza zdjęcie i  wpisuje imię oraz  wskazuje płeć dziecka/dzieci. Klient oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanego przez niego imienia dziecka oraz przesłanego zdjęcia zawierającego jego wizerunek.

  Podanie ww. danych  jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy.

  Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej  jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

  1. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający zapytanie o Towar bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podaje swój adres e-mail przy korzystaniu z tej usługi

  Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale aby Klient mógł skontaktować się za pomocą takiego formularza konieczne jest podanie przez niego adresu e-mail, w przeciwnym razie nie ma możliwości skorzystania z tej usługi. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający e-mail z zapytaniem do Sprzedawcy wyraża zgodę na  korzystanie z tej usługi.

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

  1. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji:
  2. a) imię i nazwisko,
  3. b) adres e-mail,
  4. c) numer zlecenia,
  5. d) ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
  6. e) ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa

  1. W celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody Klienta Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak adres e-mail.

  Otrzymywanie  informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale aby Klient mógł skorzystać z takiej usługi konieczne jest wyrażenie przez niego zgody poprzez zaznaczenie odrębnego check-box`a w Sklepie.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody Klienta;

  1. W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) adres e-mail,
  3. b) numer zlecenia

  Aby zlecić usługę w Sklepie internetowym, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego Sklep internetowy nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca (administrator danych osobowych) realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania ze Sklepu internetowego). Jeżeli w ramach zapytania realizację zamówienia Klient poda  również imię lub nazwisko lub inne dane osobowe, Sprzedawca uznaje, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

  1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) imię i nazwisko,
  3. b) firma,
  4. c) adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. d) numer NIP,
  6. e) numer zlecenia.

  Podanie ww. danych jest konieczne do wystawienia faktury.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa;

  1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) imię i nazwisko,
  3. b) adres e-mail,
  4. c) adres Klienta

  ponieważ przepisy RODO nakładają obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli Klient zgłosi np. sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

  1. W celu archiwalnym i dowodowym Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) imię i nazwisko,

  b )adres e-mail,

  1. c) numer zlecenia

  — które to dane są niezbędne na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług);

  1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
  3. b) adres zamieszkania
  4. c) numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
  5. d) adres e-mail,
  6. e) IP,
  7. f) numer zlecenia.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie ww. danych osobowych, które są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów);

  1. W celu administrowania stroną internetową Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  2. a) adres IP,
  3. b) data i czas serwera,
  4. c) informacje o przeglądarce internetowej,
  5. d) informacje o systemie operacyjnym

  — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Sklepu internetowego. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest administrowanie stroną internetową);

  1. Sprzedawca wykorzystuje tzw. cookies na stronie internetowej czyli pliki tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym paragrafie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
   • 3

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   Dane zebrane podczas wizyty Klienta wykorzystywane są  aby wyświetlać reklamę dedykowaną. Reklama ta wykorzystuje pliki cookies. Celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach takiej reklamy Klient może zobaczyć produkty, które oglądał już na stronie Sklepu. W ramach reklamy dedykowanej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, zapisywane w plikach cookie. Automatyczny dobór reklamy dedykowanej w oparciu o wcześniejszą aktywność na tej stronie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa na Klienta w istotny sposób.

    

   • 4

    Prawa Klienta

   1. Klientowi przysługuje:
   2. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   3. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   4. c) prawo do usunięcia danych:

   Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby Sklep internetowy przetwarzał dane Klienta, może zażądać, aby Sprzedawca je usunął.

   1. d) ograniczenia przetwarzania danych:

   Klient może zażądać, aby Sprzedawca ograniczył przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem działań, jeżeli zdaniem Klienta Sprzedawca ma nieprawidłowe dane na temat Klienta lub przetwarza je bezpodstawnie; lub gdy Klient nie chce, żeby Sprzedawca je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych.

   1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

       e`)  sprzeciw marketingowy:

   Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta z tego prawa Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

      e``) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:

   Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni a także, gdy przetwarzanie jest Sprzedawcy niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Sprzedawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane Klienta są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   1. f) prawo do przenoszenia danych:

   Klient ma  prawo otrzymać od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Klienta, dostarczone na podstawie umowy lub zgody. Klient może też zlecić Sprzedawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

   1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

   Jeżeli Klient stwierdzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient w każdej chwili może  tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. W  tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@jestemwbajce.pl Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Sklep ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta a odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

   1. W celu wykonania uprawnień Klienta, wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@jestemwbajce.pl

    

   • 5

   Odbiorcy danych osobowych

   1. Sklep internetowy, w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów powierzenia tj.:
   2. a) firmie księgowej,
   3. b) firmie hostingowej,
   4. c) Poczcie Polskiej S.A.,
   5. d) operatorowi przelewów,
   6. e) firmom drukarskim,
   7. f) firmom świadczącym usługi informatyczne.
   8. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Sprzedawca będzie musiał przekazać dane osobowe Klienta również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Niemniej ze swojej strony Sprzedawca zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje bardzo starannie i wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

    

   • 6

   Cookies

   1. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies", czyli krótkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika, które zbierają anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklep internetowego. Pliki te mogą być odczytywane przez system Sprzedawcy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (Facebook Inc., Google LLC).
   2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, jak opisane poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, Sprzedawca prosi o kontakt):
   3. a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, służąc do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
   4. b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
   5. c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co pozwala także w opaciu o cookies wyświetlać Klientom reklamę dedykowaną. W ramach reklamy dedykowanej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, zapisywane w plikach cookies. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
   6. d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
   7. e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Sprzedawca wykorzystuje   usługę  Google Analytics która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics",  która może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści              w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
   8. f) korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej Sklep internetowy posiada tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
   9. g) śledzenie konwersji w AdWords także używa plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie sprzedaży oraz innych konwersji z reklamy.

   3.Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie w Sklepie wyświetla się prośba o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

   1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, Sprzedawca czuje się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.
   2. W ramach wykorzystywania „cookies” Sprzedawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Kliencie:
   3. a) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
   4. b) IP urządzenia dostępowego,
   5. c) nazwy hostów,
   6. d) szybkość połączenia,
   7. e) czas spędzony w Sklep internetowym,
   8. f) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
   9. g) sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,
   10. h) odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.

    

   • 7

                                      Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

   1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 -5 poniżej.
   2. Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
   3. Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
   4. Sprzedawca udzieli Klientowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.
   5. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
   • 8

   Okres przechowywania danych

   1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca informuje, że dane osobowe przetwarzane są w Sklepie internetowym przez okres:
   2. a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
   3. b) 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
   4. c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
   5. d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
   6. e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy;
   7. f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

    

   

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl