Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ „JESTEMWBAJCE.PL”
 z 01.01.2023 r.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://jestemwbajce.pl
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
 3. a) „Sklep internetowy"– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem jestemwbajce.pl,za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 4. b) „Sprzedawca”– JWB Sp. z o.o., ul. Sucha 1A/36A, 30-601 Kraków.. posiadająca NIP: 6762486317, REGON: 360632280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548018; adres e-mail: kontakt@jestemwbajce.pl; nr tel. +48 661 579 121;
 5. c)  „Klient”– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności składająca zamówienie;
 6. d) „Towar”- produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci spersonalizowanej książki;
 7. e) „Przelew bankowy”- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
 8. f) „Przelew elektroniczny”- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem serwisu „Shoper Platności”;
 9. g) „Regulamin”– niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część; Regulamin  dostępny jest pod adresem https://www.jestemwbajce.pl/pl/i/Regulamin/3

 oraz w postaci pliku PDF do pobrania pod adresem https://www.jestemwbajce.pl/pl/i/Regulamin/3;

 1. h) Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 2. i) u.p.k.– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 3. j) uśde - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. z 2017 poz. 1219 t.j. z późn. zm.)
 4. k) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 • 2

Akceptacja Regulaminu

 1. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu internetowego wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje Regulamin przy składaniu zamówienia.
 3. Klient korzystający z b formularza kontaktowego akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tej usługi.

 

 • 3

Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Odpowiednio do charakteru usług korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga:

1) Internet Explorer minimum ver. 10, Google Chrome, Mozilla Firefox w najnowszej wersji lub jednej wstecz dla dnia złożenia zamówienia lub innej przeglądarki o podobnych właściwościach,
2) posiadania adresu email,
3)  rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
4)  włączonej obsługi „cookies"
5)  włączonej funkcji javascript.
2.   Przesłania zdjęcia, o którym mowa w §6 ust. 2, można dokonać w formacie .jpg, .tiff, .png lub .gif 


 • 4

Klient

 1. Klientami mogą być tylko te osoby, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych lub innych informacji, Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe oraz że jest upoważniony do ich przekazywania Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

 • 5

Usługi

 1. Sklep internetowy świadczy następujące rodzaje i zakres usługi:

1) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie 
      internetowym,

2) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Towarów w tym przesyłanie wiadomości e-mail w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, zawarcie umowy, przebieg  realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji,

3) korzystanie z formularza kontaktowego,

4) (opcjonalnie)  usługę dedykacji w ramach zawierania umów sprzedaży on-line,

5) (opcjonalnie) usługę ekspresowej realizacji zamówienia, 

 1. Korzystanie z usług Sklepu internetowego jest bezpłatne za wyjątkiem ust. 1 pkt 1 i 4-6.

 

 • 6

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do „koszyka” Towarów poprzez wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami w nim podanymi oraz załączenie zdjęcia dziecka.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy. Brak otrzymania takiej wiadomości oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa zostaje zawarta w momencie ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep internetowy.
 5. W zamówieniu Klient dokonuje:

1) wyboru zamawianych Towarów  (wyboru książeczki),

2) wpisania imienia i wskazania płci dziecka, wgrania zdjęcia,

3) (opcjonalnie) skorzystania z usługi osobistej dedykacji w ramach zawierania umów sprzedaży on-line,

4) (opcjonalnie) skorzystania z usługi ekspresowej realizacji zamówienia,

5) wskazania swoich danych tj. imienia i nazwiska,

6) oznaczenia sposobu i adresu dostawy Towarów,
7) wyboru sposobu płatności.

 1. Podczas składania zamówienia podany jest przewidywany czas jego realizacji. Jest to czas, który upływa od końca dnia, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji, do chwili przekazania zamówionych Towarów do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienia są realizowane do 10 dni w przypadku trybu zwykłego i 3 dni w przypadku trybu ekspresowego, dotyczy to jednak wyłącznie zamówień realizowanych na terenie Polski - dostawa za granicę może trwać dłużej. W przypadku zamówień do Niemiec - realizacja tak jak w przypadku terenu Polski, z wyłączeniem opcji ekspres. W przypadku ewentualnego braku realizacji zamówienia lub jego znacznego przedłużania się Klient powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kuriera DPD, Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost na adres wskazany przez Klienta.
 3. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych krajów na terenie Unii Europejskiej. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, w tym przypadku niezbędne jest indywidualne uzgodnienie ze Sklepem internetowym kosztów transportu oraz ich opłacenie. 
 4. Informacja na temat kosztów przesyłki dostępna jest pod adresem www.jestemwbajce.pl. Czas dostawy zależy od operatora przesyłek i jest szacowany na terenie Polski – do 3 dni roboczych. 
 5. Do każdego zamówienia Sklep internetowy dołącza fakturę VAT przesyłaną drogą elektroniczną.
 6. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za jakość zdjęcia dostarczonego przez Klienta, jak również za inne błędy przez niego spowodowane, w szczególności podanie błędnej dedykacji lub imienia osoby, której dedykowany jest Towar.

 

 • 7

Płatności i ceny

 1. Płatności dokonywane są na konto Sprzedawcy, tj. 42102050950000550202615243, za pośrednictwem Przelewu bankowego lub Przelewu elektronicznego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać imię dziecka oraz nazwę zamówionego Towaru - tytuł książki. Pocztą email na adres: kontakt@jestemwbajce.pl należy wówczas wysłać potwierdzenie dokonania przelewu, zdjęcie dziecka oraz jego imię wraz z ewentualną dedykacją. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty.
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji spośród dostępnych w Sklepie.
 3. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego uprzednio od Sklepu internetowego. 
 4. Dostępne formy płatności - karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
  kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany
  do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

 • 8

Odpowiedzialność Sprzedawcy i Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
 2. Towary przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.
 4. Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinien być dostarczony przez Klienta na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 2.
 5. Reklamacje dotyczące zamówionego Towaru rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep internetowy wraz z reklamowanym Towarem.
 6. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Klienta doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Towaru.
 9. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.
 10. Spory dotyczące reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej, w szczególności w drodze mediacji bądź arbitrażu, w tym przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 11. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Reklamacje dotyczące samego funkcjonowania Sklepu internetowego można składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt@jestemwbajce.pl lub drogą listową na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 2.  13. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.
 13. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata od dnia złożenia zamówienia przez klienta
 14. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

 • 9

Informacja na temat odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Sklep internetowy sprzedaje Towary – spersonalizowane książki, będące rzeczami nieprefabrykowanymi oraz służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym Klientowi, zgodnie z art. 38 u.p.k., nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.

 

 • 10

Ochrona prywatności, dane osobowe i wiadomości od Sprzedawcy

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu „Polityka prywatności".
 2. Klient dokonujący zakupu może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.

 

 • 11

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklep internetowym

 1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Sklepu internetowego, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 4. W celu realizacji złożonego zamówienia (dopasowanie i zamieszczenie w książce) Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego przez Klienta zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

1)utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

2)utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika.

 1. W zakresie udzielenia licencji na zdjęcie, o którym mowa w ust. 4, Klient oświadcza, że nie narusza ono praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Sklepu internetowego pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem ze zdjęcia, podnosić przeciwko Sklepowi internetowemu jakichkolwiek roszczeń.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje przesłane przez Klienta zdjęcie wyłącznie w celu dopasowania i zamieszczenia go w książeczce, która następnie przesyłana jest Klientowi.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 • 12

 Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub nowych wersji Sklepu internetowego lub w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 • 13

Prawo i jurysdykcja właściwa

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest miejscowo właściwy sąd powszechny.

 

 • 16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm. ),

5) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1).

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W przypadku umowy zawartej na odległość mają Państwo prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo sprzedawcę o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar winien zostać odesłany na wskazany przez sprzedawcę adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nazwa oraz adres sprzedawcy

Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ............................................................................... ........................................., numer oferty ....................................................................................... , data zawarcia umowy ......................................................................................................................................,

data odbioru towaru ...............................................................................................................................,

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................

Data...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1

Zasady ogólne

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

 • 2

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych wraz z informacją o wymogu podania danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich danych osobowych z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 poniżej.
 2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, podaje przy składaniu zamówienia wymagane

do jego złożenia dane osobowe:

swoje, tj.:

 1. a) imię,
 2. b) nazwisko,
 3. c) adres: ulica, nr domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto,
 4. d) adres e-mail,
 5. e) telefon kontaktowy,
 6. f) w przypadku dokonania opłaty Przelewem bankowym - potwierdzenie dokonania przelewu,

 oraz

załącza zdjęcie i  wpisuje imię oraz  wskazuje płeć dziecka/dzieci. Klient oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanego przez niego imienia dziecka oraz przesłanego zdjęcia zawierającego jego wizerunek.

Podanie ww. danych  jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej  jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający zapytanie o Towar bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podaje swój adres e-mail przy korzystaniu z tej usługi

Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale aby Klient mógł skontaktować się za pomocą takiego formularza konieczne jest podanie przez niego adresu e-mail, w przeciwnym razie nie ma możliwości skorzystania z tej usługi. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający e-mail z zapytaniem do Sprzedawcy wyraża zgodę na  korzystanie z tej usługi.

 Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres e-mail,
 4. c) numer zlecenia,
 5. d) ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 6. e) ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa

 1. W celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody Klienta Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak adres e-mail.

Otrzymywanie  informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale aby Klient mógł skorzystać z takiej usługi konieczne jest wyrażenie przez niego zgody poprzez zaznaczenie odrębnego check-box`a w Sklepie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody Klienta;

 1. W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) adres e-mail,
 3. b) numer zlecenia

Aby zlecić usługę w Sklepie internetowym, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego Sklep internetowy nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca (administrator danych osobowych) realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania ze Sklepu internetowego). Jeżeli w ramach zapytania realizację zamówienia Klient poda  również imię lub nazwisko lub inne dane osobowe, Sprzedawca uznaje, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) firma,
 4. c) adres zamieszkania lub adres siedziby,
 5. d) numer NIP,
 6. e) numer zlecenia.

Podanie ww. danych jest konieczne do wystawienia faktury.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa;

 1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres e-mail,
 4. c) adres Klienta

ponieważ przepisy RODO nakładają obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli Klient zgłosi np. sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

 1. W celu archiwalnym i dowodowym Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) imię i nazwisko,

b )adres e-mail,

 1. c) numer zlecenia

— które to dane są niezbędne na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług);

 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
 3. b) adres zamieszkania
 4. c) numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 5. d) adres e-mail,
 6. e) IP,
 7. f) numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie ww. danych osobowych, które są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów);

 1. W celu administrowania stroną internetową Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
 2. a) adres IP,
 3. b) data i czas serwera,
 4. c) informacje o przeglądarce internetowej,
 5. d) informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Sklepu internetowego. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest administrowanie stroną internetową);

 1. Sprzedawca wykorzystuje tzw. cookies na stronie internetowej czyli pliki tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym paragrafie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

 • 3

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane zebrane podczas wizyty Klienta wykorzystywane są  aby wyświetlać reklamę dedykowaną. Reklama ta wykorzystuje pliki cookies. Celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach takiej reklamy Klient może zobaczyć produkty, które oglądał już na stronie Sklepu. W ramach reklamy dedykowanej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, zapisywane w plikach cookie. Automatyczny dobór reklamy dedykowanej w oparciu o wcześniejszą aktywność na tej stronie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa na Klienta w istotny sposób.

 

 • 4

 Prawa Klienta

 1. Klientowi przysługuje:
 2. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 4. c) prawo do usunięcia danych:

Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby Sklep internetowy przetwarzał dane Klienta, może zażądać, aby Sprzedawca je usunął.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych:

Klient może zażądać, aby Sprzedawca ograniczył przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem działań, jeżeli zdaniem Klienta Sprzedawca ma nieprawidłowe dane na temat Klienta lub przetwarza je bezpodstawnie; lub gdy Klient nie chce, żeby Sprzedawca je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

    e`)  sprzeciw marketingowy:

Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta z tego prawa Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

   e``) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:

Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni a także, gdy przetwarzanie jest Sprzedawcy niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Sprzedawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane Klienta są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych:

Klient ma  prawo otrzymać od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Klienta, dostarczone na podstawie umowy lub zgody. Klient może też zlecić Sprzedawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli Klient stwierdzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient w każdej chwili może  tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. W  tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@jestemwbajce.pl Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Sklep ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta a odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. W celu wykonania uprawnień Klienta, wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@jestemwbajce.pl

 

 • 5

Odbiorcy danych osobowych

 1. Sklep internetowy, w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów powierzenia tj.:
 2. a) firmie księgowej,
 3. b) firmie hostingowej,
 4. c) Poczcie Polskiej S.A.,
 5. d) operatorowi przelewów,
 6. e) firmom drukarskim,
 7. f) firmom świadczącym usługi informatyczne.
 8. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Sprzedawca będzie musiał przekazać dane osobowe Klienta również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Niemniej ze swojej strony Sprzedawca zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje bardzo starannie i wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

 

 • 6

Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies", czyli krótkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika, które zbierają anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklep internetowego. Pliki te mogą być odczytywane przez system Sprzedawcy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (Facebook Inc., Google LLC).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, jak opisane poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, Sprzedawca prosi o kontakt):
 3. a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, służąc do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 4. b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 5. c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co pozwala także w opaciu o cookies wyświetlać Klientom reklamę dedykowaną. W ramach reklamy dedykowanej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, zapisywane w plikach cookies. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 6. d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 7. e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Sprzedawca wykorzystuje   usługę  Google Analytics która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics",  która może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści              w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 8. f) korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej Sklep internetowy posiada tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 9. g) śledzenie konwersji w AdWords także używa plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie sprzedaży oraz innych konwersji z reklamy.

3.Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie w Sklepie wyświetla się prośba o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, Sprzedawca czuje się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.
 2. W ramach wykorzystywania „cookies” Sprzedawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Kliencie:
 3. a) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
 4. b) IP urządzenia dostępowego,
 5. c) nazwy hostów,
 6. d) szybkość połączenia,
 7. e) czas spędzony w Sklep internetowym,
 8. f) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
 9. g) sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,
 10. h) odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.

 

 • 7

                                   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 -5 poniżej.
 2. Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 3. Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. Sprzedawca udzieli Klientowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 • 8

Okres przechowywania danych

 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca informuje, że dane osobowe przetwarzane są w Sklepie internetowym przez okres:
 2. a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 3. b) 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 4. c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 5. d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy;
 7. f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

 

 

 

 

 • 9

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Sprzedawca na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Sprzedawca dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy.

 

 • 10

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl